Nadzor izgradnje

Nadzor izgradnje

u industriji nafte i gasa, rafinerijama nafte i petrohemijskoj industriji

 • Provera planova podizvođača (izvođenje radova, angažovanje mašina i radne snage)
 • Detaljna priprema radova i predaja opreme i materijala podizvođačima
 • Izrada listi za praćenje napredovanja radova
 • Izrada i ažuriranje detaljnog plana izgradnje
 • Provera prispelih količina materijala
 • Izrada i upravljanje radnim nalozima
 • Nadzor izvođenja radova (po disciplinama):
 • Mašinski radovi
 • Elektro radovi
 • Radovi instrumentacije
 • Građevinski radovi
 • Toplotna zolacija
 • Anti-korozivna zaštita
 • Nadzor mehaničkih ispitivanja
 • Provera faktura podizvođača
 • Izrada mesečnih izveštaja o napredovanju radova

 •   Мaglajska 14,
       11000 Beograd, Srbija
 •   +381 11 3342 209
 •   +381 11 3231 196
 • img-eng@eunet.rs